BIOCHEMIX HEALTHCARE PVT. LTD.
Trihexyphenidyl 2 mg+Risperidone 3 mg Tablets

Trihexyphenidyl 2 mg+Risperidone 3 mg Tablets

Send Inquiry
HEXOTRY-R3 TABLETS (Trihexyphenidyl 2mg+Risperidone 3 mg)